README.md

myQuery

Mała biblioteka stworzona do manipulacji objektami DOM

Biblioteka zawiera podstawowe funkcjie związane z elementami dokumentu html

 $$(selektor);

Funkcja ta może przyjmować:

 • nazwę tagu np $$("body")
 • nazwę klasy porzedzoną "."
 • nazwę id poprzedzoną "#"
 • <nazwa_tagu> zwraca nowy objekt tego typu

Funkcja ta zwraca zawsze jeden objekt zwiazane jest z tym, że dalej możemy wykożystać wszystkie funkcjie jakie można wywołac na elemencie używając do tego np. document.getElementById

Metody związane z elementami DOM

css

 $$(selektor).css();

Metoda ustawiająca dane właściwości elementu, metoda ta moze przyjmowac dwa argumenty

 • jeżeli przyjmuje jeden musi być objektem
 • w innym przypadku przyjmuje dwa stringi gdzie pierwszy jest właciwością a drugi wartością

show

 $$(selektor).show();

Metoda ta ustawia właściwość

 display:block;

isHidden

 $$(selektor).isHidden();

Metoda zwraca informacje na temat czy dany element jest ukryty

hide

 $$(selektor).hide();

Metoda ukrywa dany element

fadeIn

 $$(selektor).fadeIn();

Metoda stopniowo ukazuje element, może przyjmować dwa argument

 • pierwszy to czas pokazania się elementu domyślnie 0,5s
 • drugi to funkcjia wywoływana po zakończeni tego procesu

fadeOut

 $$(selektor).fadeOut();

Metoda stopniowo uktywa element, może przyjmować dwa argument

 • pierwszy to czas ukrywania się elementu domyślnie 0,5s
 • drugi to funkcjia wywoływana po zakończeni tego procesu

addClass

 $$(selektor).addClass();

Metoda nadaje nową klasę obiektowi

hasClass

 $$(selektor).hasClass();

Metoda zwraca wartość logiczną informację na temat posiadania danej klasy

removeClass

 $$(selektor).removeClass();

Metoda usuwa klase

setText

 $$(selektor).setText();

Ustawia tekst w danym elemencie

empty

 $$(selektor).emptyt();

Czyści dany element

height

 $$(selektor).height();

Ustawia wysokość elementu na wartość podaną jako argument jażeli podamy samą liczbę wartość będzie wyrażona w px. Metodę tą posiadają tylko objekty które nie posiadają atrybutu height

width

 $$(selektor).width();

Ustawia szerokość elementu na wartość podaną jako argument jażeli podamy samą liczbę wartość będzie wyrażona w px. Metodę tą posiadają tylko objekty które nie posiadają atrybutu width

data

 $$(selektor).data();

Ustawia lub zwraca atrybut data o podanym kluczu. W przypadku przekazania jednego argumentu funkcja zwraca wartośc atrybutu data o danym kluczu, nadomiast przy podanu dwóch argumentów zostaje ustawiona atrybut data o podanym kluczu i danej wartości.

removeData

 $$(selektor).removeData();

Usuwa atrybut data o danym kluczu

parent

 $$(selektor).parent();

Zwraca objekt _myQuery z rodzicem danego elementu

Metody niezwiązane z elementami DOM

cookie

 $$.cookie();

Metoda do działania na plikach cookie w zalężności od ilości argumentów funkcjia ustawia lub zwraca dane ciasteczko, i tak:

 • dla 3 argumentów metoda ustawia ciasteczko o nazwie podanym jako pierwszy argument, wartości podanej jako drugi argument i czasie podanym w trzecim argumencie (wartość podana w dniach)
 • dla 2 podabnie jak dla trzech lecz nie ustawia czasu wygaśnięcia ciasteczka
 • dla 1 zwraca wartość ciasteczka gdy nie jest ustawione zwraca false

removeCookie

 $$.removeCookie();

Metoda usuwa ciasteczko o nazwie przkazanej jako argument

clone

 $$.clone();

Metoda zwraca kopie danego dowolnej zmiennej

load

 $$.load();

Metoda wykonuje funkcjie przekazaną jako argument po załadowaniu się strony

delay

 $$.delay();

Metoda wykonuje funkcjie przekazaną jako argument po czasie podanym jako drugi argument (domyślnie 1s)